Image
DOSTAWCA NOWOCZESNYCH

USŁUG INFORMATYCZNYCH

Jesteśmy partnerem

Image

Regulamin prowadzenia profilu firmowego w portalu społecznościowym Facebook przez ITPunkt Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin prowadzenia przez ITPunkt Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 26a, tel. +48 32 797 03 20, fax. +48 32 797 03 19 profilu firmowego na portalu społecznościowym Facebook, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki prowadzenia przez Spółkę profilu oraz zasady i warunki korzystania z tego profilu przez osoby odwiedzające.
 1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  a) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Profil po wcześniejszym zalogowaniu się do portalu Facebook.;
  b) Moderatorze – należy przez to rozumieć osobę/y wyznaczoną/e przez ITPunkt odpowiedzialną/e za prowadzanie Profilu, a w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie Regulaminu oraz nadzorowanie jego przestrzegania przez Użytkowników;
  c) Serwisie – należy przez to rozumieć Serwis Facebook;
  d) Treści – należy przez to rozumieć wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio – wizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane na Profiu;
  e) Spółce – IT Punkt Sp. z o.o.
 2. Korzystanie z Profilu jest bezpłatne i ma charakter społeczny.
 3. Treści dostępne są dla osób posiadających dostęp do Internetu, wyposażonych w powszechnie używane przeglądarki internetowe oraz zarejestrowanych w Serwisie.
 4. Celem prowadzenia Profilu jest upowszechnianie informacji na temat działalności Spółki, wiedzy i umiejętności z obszaru IT.

 
      § 2 Publikowanie informacji na Profilu

 1. Do dodawania postów, komentarzy oraz do zakładania nowych wątków na Profilu mają prawo Moderator oraz Użytkownicy na zasadzie dobrowolności.
 2. Treści zamieszczane na Profilu nie są informacjami mającymi wpływ na sytuację prawną bądź faktyczną Spółki oraz osób trzecich.
 3. Moderator nie ponosi odpowiedzialności:
 • za merytoryczną wartość oraz formę i treść wypowiedzi Użytkowników (Moderator nie redaguje tych wypowiedzi);
 • za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych na Profilach przez Użytkowników;
 • względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika Treści naruszające zasady pkt.4
 1. Użytkownik publikujący na Profilu Treści odpowiada za ich prawdziwość i za to, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Profilu Treści zawierających:
 • sformułowania powszechnie używane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje oraz zasady netykiety;
 • materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne (bez wcześniejszej zgody Moderatora);
 • materiały szkodliwe dla Profilu, Moderatora lub innego Użytkownika, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe lub nierzetelne;
 • materiały nie związane z tematyką Profilu.
 1. Moderator uwzględniając pkt. 5 zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania wypowiedzi oraz innych Treści (w całości bądź w części), które:
  a) naruszają dobra prawnie chronione innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek lub zasady netykiety;
  b) zawierają uznawane za niechciane lub niepotrzebne treści elektroniczne (tzw. spam), nie będące tematycznie związane z edukacją medialną i stanowiące treści przypominające komunikaty lub ogłoszenia;
  c) stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itp.:
  d) są reklamami lub promocją działalności gospodarczej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym;
  e) naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne lub skierowane przeciwko określonej osobie fizycznej lub prawnej;
  f) nie są tematycznie związane z tematyką Profilu;
  g) uniemożliwiają, w znacznym stopniu utrudniają lub destabilizują działanie Profilu oraz możliwości korzystania z niego przez innych Użytkowników;
  h) nie mają charakteru merytorycznego bądź są zamieszczane wielokrotnie.
 2. Użytkownikom publikującym na Profilu nie przysługuje żadne wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie. Spółka nie nabywa w tym zakresie, ani nie udostępnia odpłatnie żadnych Treści.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Profilu, a w szczególności do:
 4. usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie Treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne portalu społecznościowego;
 5. poszukiwania informacji o innych Użytkownikach oraz organizacjach i instytucjach zajmujących się nowymi technologiami itp.;
 6. wymiany informacji z innymi Użytkownikami na tematy związane z IT.
 7. Moderator ma prawo do:
 • publicznego udostępniania wypowiedzi Użytkownika na Profilu bez ograniczeń czasowych,
  w taki sposób, aby inni Użytkownicy mieli do nich dostęp;
 • publikowania i rozpowszechniania wybranych wypowiedzi Użytkownika, w szczególności w Serwisie – z podaniem nicku autora, w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników Serwisu.
 • usuwania Treści, o których mowa w pkt 6, a w szczególnych przypadkach również do ograniczenia dostępu do Profilu osobom oraz podmiotom utrudniającym ich funkcjonowanie
  i działającym na ich niekorzyść.
 1. Moderator tworzy Profil w porozumieniu i we współpracy z poszczególnymi oddziałami i działami w Spółce.

  § 3 Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie
  Profilu
 1. Nadzór nad zawartością Profilu sprawuje Moderator we współpracy z Zarządem Spółki.
 2. Nadzór, o którym mowa w ust.1, polega przede wszystkim na kontroli zgodności umieszczanych Treści z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Wszelkie wykorzystywanie publikowanych na Profilu Treści w celu agitacji politycznej lub
  w celach komercyjnych, bez wcześniejszej zgody Moderatora jest zabronione.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
 5. niedostępność lub zmianę treści linków internetowych do źródeł umieszczanych na Profilu;
 6. przerwy w funkcjonowaniu Profilu zaistniałe z przyczyn technicznych i/lub niezależnych od Spółki;
 7. opóźnienia w działaniu Profilu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Spółki;
 8. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika Sieci i tym podobne;
 9. bezprawne rozpowszechnianie, plagiat czy niestosowne wykorzystywanie przez osoby trzecie prezentowanych Treści.
 10. Spółka informuje, że korzystanie z Profilu i udostępnianych przez niego Treści odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, kompletności czy użyteczności.
 11. Spółka zastrzega sobie:
 12. prawo do dowolnej modyfikacji zasobów, narzędzi oraz sposobu działania Profilu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Spółki;
 13. prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania na Profilu.

 

        § 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Profilu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe Moderatora dostępne są na stronie www.itpunkt.pl oraz Profilu.

Nasi klienci :

Nasi partnerzy :

Centrala ITPunkt

40-322 Katowice, ul. Wandy 18A

Oddział Wrocław

54-203 Wrocław,
ul. Legnicka 57W/13
tel. +48 32 797 0320 w. 5
fax +48 32 797 0319

Oddział Kraków

31-416 Kraków,
ul. Dobrego Pasterza 13/4
tel. +48 32 797 0320 w. 4
fax +48 32 797 0319

Oddział Warszawa

02-660 Warszawa,
ul. Irysowa 7
tel. +48 32 797 0320 w. 3
fax +48 32 797 0319

Oddział Poznań

61-693 Poznań,
ul. Piątkowska 173
tel. +48 790 290 623

© Copyright 2023 ITPUNKT sp z o.o. . All Rights Reserved.